Internetový obchod

Internetové obchody sú v dnešnej dobe populárne a medzi zákazníkmi veľmi obľúbené. Systém OBERON umožňuje vytvoriť prepojenie s daným internetovým obchodom, ktoré spočíva hlavne v:

 • exporte a aktualizácii skladových položiek (cien a množstiev)
 • automatickom importe objednávok a aktualizácii ich stavov
 • importe údajov o zákazníkoch

I keď je možné OBERON prepojiť s rôznymi internetovými obchodmi, máme v ponuke veľmi zaujímavé riešenie, ktoré je svojou funkčnosťou a cenou veľmi ťažké prekonať. Vytvorili sme priame (natívne) prepojenie vo svete s veľmi obľúbeným a často používaným internetovým obchodom PrestaShop, ktorý vďaka bezplatne distribuovanému systému s otvoreným kódom (OpenSource) s množstvom predvolených šablón a modulov nájde uplatnenie pre akýkoľvek druh podnikania.

Cenotvorba a export množstiev

Pri používaní internetového obchodu s priamym prepojením je možné jednoducho a rýchlo pracovať s cenotvorbou a zľavami. Predajné ceny zadané na danej skladovej karte sú ceny, za ktoré účtovná jednotka chce skutočne tovar predávať. Avšak pri použití poľa Doporučená predajná cena s DPH je možné veľmi ľahko docieliť stav, kedy sa položka javí ako zľavnená (výška zľavy je dopočítaná). Je možné postupovať aj inak, keď je známa doporučená predajná cena a zadáva sa výška zľavy. Pre program nie je problém ani ďalší spôsob cenotvorby - je zadaná skutočná predajná cena a výška zľavy, vtedy je dopočítaná cena pred zľavou.

Program umožňuje exportovať do internetového obchodu skutočne zostatkové množstvá zo skladovej karty. Toto je však možné zmeniť jednoduchým nastavením, kedy sa do internetového obchodu môžu zasielať množstvá minimálne (hodnota z poľa Množstvo minimálne), prípadne sa môže zasielané množstvo dopočítavať napr. ako súčet zostatkového množstva množstva minimálneho. Uvedené nastavenia sú dostupné vo formulári Rozšírené nastavenia internetového obchodu.

Spôsob komunikácie

Systém OBERON priamo (natívne) podporuje internetový obchod PrestaShop, avšak umožňuje komunikovať aj s rôznymi inými internetovými obchodmi, najčastejšie pomocou exportov a importov údajov v súboroch typu XML alebo CSV. Z hľadiska technológie delíme pripojenie k internetovému obchodu nasledovne:

 1. On-Line internetový obchod (s priamym pripojením)
  Priama komunikácia s internetovým obchodom bez potreby niekedy pomerne ťažkopádnych exportov a následných importov. Prepojenie pracuje rýchlejšie je robustnejšie a menej poruchové.
 2. Off-Line internetový obchod (export/import údajov)
  Komunikácia prebieha pomocou exportov a importov súborov typu CSV alebo XML. Výhodou tohoto riešenia je rýchlejšia a jednoduchšia implementácia, nevýhodou je menšia schopnosť odhalenia chyby v prípade problémov pri komunikácii a korektnosť prenášaných údajov.

Rozhranie eShop Universal Interface

Ak máte internetový obchod ktorý OBERON priamo nepodporuje a chceli by ste ho napriek tomu používať, existuje niekoľko možností:

 1. Využiť možnosti Off-line internetového obchodu - najrýchlejšie na implementáciu, avšak z hľadiska funkčnosti niektoré možnosti je možné implementovať pomerne obtiažne, napr. aktualizácia stavov objednávok.
 2. Požiadať firmu EXALOGIC o danú implementáciu - túto možnosť je možné využiť len v prípade implementácie komerčne pomerne rozšíreného internetového obchodu, ktorý by bol svojou funkčnosťou, zaujímavosťou a cenou vhodný pre širší okruh zákazníkov.
 3. Využiť špeciálne rozhranie eShop Universal Interface - je určené pre výrobcov, systémových integrátorov či iných programátorov, ktorý by do už predpripravenej DLL knižnice so všetkými metódami dopísali časti programového kódu pre prácu s daným internetovým obchodom. Implementovaním daného rozhrania sa využijú všetky možnosti systému OBERON pri komunikácii s internetovým obchodom - okrem základných funkcií, ako export skladových položiek a import objednávok aj napr. aktualizácia stavov objednávok.
 4. Použitie webových služieb OBERON - eportovať a importovať údaje je možné pomocou protokolu SOAP (XML), prípadne JSON (javascript objekty).

Podporované verzie

Systém OBERON priamo podporuje nasledujúce verzie internetového obchodu Prestashop:

 • verzia 1.5.x
 • verzia 1.6.x

Ukážky internetového obchodu